Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die JIM BOUWMEESTER VLOEREN (hierna: “de organisatie”) verwerkt van haar klanten of andere geïnteresseerden.

Indien je persoonsgegevens aan de organisatie verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.

Wij adviseren je om het Privacybeleid goed door te lezen en een kopie daarvan te bewaren voor je eigen administratie.

 1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

Jim Bouwmeester Vloeren

Noordersluisweg 19F

8243 PR Lelystad

tel. 0320 221 869

KVK 20157394

De functionaris gegevensbescherming is bereikbaar via info@jimbouwmeestervloeren.nl

 1. Welke gegevens verwerkt de organisatie en voor welk doel

2.1   In het kader van ons contact met onze klanten worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 1. a) voor- en achternaam
 2. b) adresgegevens
 3. d) telefoonnummer
 4. e) e-mailadres
 5. f) bankrekeningnummer

2.2     De organisatie verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie tijdens en na.
 2. je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen, bijvoorbeeld voor de aankoop van de vloer af te wikkelen.
 3. je gegevens zoals naam, adres en telefoonnummer worden door ons opgeslagen, zodat we je in de toekomst juist kunnen adviseren/ informeren over het onderhoud van je vloer.

E-mailmarketing (opt-in):

Uitsluitend indien je daarvoor toestemming hebt gegeven, gebruikt de organisatie je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie van de organisatie toe te sturen. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

2.3     De organisatie kan de persoonsgegevens anonimiseren en vervolgens op geaggregeerd en geanonimiseerd niveau gebruiken voor onderzoeksdoeleinden en om haar dienstenaanbod en werkzaamheden te optimaliseren. De geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens zijn nooit tot jou als individu te herleiden.

 

 1. Bewaartermijnen

3.1     De organisatie verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van het traject m.b.t. aanschaf van een vloer en tot maximaal vijf jaar na afloop van dit traject. Direct na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn zal de organisatie de persoonsgegevens vernietigen en/of anonimiseren, tenzij zij op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen uitsluitend deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.

 

 1. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

4.1     Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft de organisatie passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden je persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

4.2     Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt de organisatie gebruik van diensten van derden, zogenaamde bewerkers. Deze bewerkers verwerken de persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van de organisatie. Met de bewerkers heeft de organisatie een bewerkersovereenkomst gesloten waarin de bewerker wordt verplicht om alle verplichtingen uit de Wet bescherming persoonsgegevens, de Europese algemene verordening gegevensbescherming en dit Privacybeleid na te leven. Via de functionaris gegevensbescherming kan een lijst worden opgevraagd van onze bewerkers.

 

 1. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1     Via de administratie (info@jimbouwmeestervloeren.nl) kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. de organisatie zal je verzoek steeds onverwijld in behandeling nemen en je, in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. Indien de organisatie je verzoek niet inwilligt zal zij dat altijd nader toelichten.

5.2     Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de administratie (info@jimbouwmeestervloeren.nl). de organisatie zal het bezwaar onverwijld, in ieder geval binnen een maand, in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij zij op grond van een wettelijke verplichting genoodzaakt is het betreffende persoonsgegevens te bewaren. Indien dat laatste het geval is, zal de organisatie je hiervan op de hoogte brengen.

5.3     Indien je klachten hebt over de wijze waarop de organisatie je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming (info@jimbouwmeestervloeren.nl). Indien dit niet leidt tot een oplossing kan je natuurlijk altijd gebruik maken van je recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) of een beroep te doen op de bevoegde rechter.

5.4     Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze administratie (info@jimbouwmeestervloeren.nl).

 

 1. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.